[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบล นาคูณใหญ่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายชาญชัย แมดมิ่งเหง้า
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร 0878540881
e-Service

การบริหารองค์กร
การบริหารงานท้องถิ่น
การบริหารงบประมาณ
กระดานข่าว/ประกาศ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนาคูณใหญ่
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 16 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

 

อำนาจและหน้าที่  
 

อํานาจหน้าที่ของ อบต.

...........................................................................

อํานาจหน้าที่ของ อบต.แยกออกได้เป็น 2 ประเภท คือ อํานาจหน้าที่ตามกฏหมายจัดตั้ง อบต.และอํานาจหน้าที่ ตามกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายเลือกตั้ง  อบต. มีอํานาจหน้าที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม: กิจการสาธารณที่ อบต. มีอํานาจหน้าที่จัดทําสามารถจําแนกได้ 2 ประเภท คือ 

1)กิจการที่ อบต. มีหน้าที่ต้องทําในเขต อบต.ดังนี้

     (1)จัดให้มีการบํารุงรักษาทางน้ำและทางบกรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
     (2)ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
     (3)ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     (4)ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     (5)ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
     (6)คุ้มครองดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     (7)บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีองถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
     (8)ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรมอบหมาย ให้ตามความจําเป็นและสําคัญ
 
2)กิจการที่ อบต. อาจจัดทําในเขต อบต. ดังนี้

     (1)ให้มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร
     (2)ให้มีการบํารุงรักษาการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
     (3)ให้มีและบํารุงรักษาทางระบายน้ำ
     (4)ให้มีและบํารุงสถานที่ประชุมการกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
     (5)ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรและกิจการสหกรณ์
     (6)ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
     (7)บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
     (8)การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
     (9)หาผลประโยชนจากทรัพย์สินของ อบต.
    (10)ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
    (11)กิจการเกี่ยวกับการพานิชย์
    (12)การท่องเที่ยว
    (13)การผังเมือง

     อํานาจหน้าที่ อบต. ดังกล่าวข้างต้น ไม่ตัดอํานาจของกระทรวง ทบวง กรม องค์การหรือหน่วยงานของรัฐในการเข้าไปดําเนินการใดๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในตําบล แต่จะต้องแจ้งให้ อบต. ทราบล่วงหน้า และนําความเห็นของ อบต. เกี่ยวกับกิจการดังกล่าวการพิจารณา ดําเนินงานด้วยอํานาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
  
นอกจากอํานาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ สภาตําบล และอบต.2537. พ.ศ. 2537 แล้วอบต. ยังมี
อํานาจ หน้าที่เพิ่มเติมในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตน ตาม มาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้
 
(1)การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
(2)การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
(3)การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือท่าข้ามและที่จอดรถ
(4)การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ                                                                                         
(5)การสาธารณูปการ
(6)การส่งเสริมอาชีพ การฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ
(7)การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
(8)การส่งเสริมการท่องเที่ยว
(9)การจัดการศึกษา
(10)การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
(11)การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
(12)การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
(13)การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(14)การส่งเสริมการกีฬา
(15)การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(16)การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
(17)การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(18)การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
(19)การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(20)การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนกิจสถาน
(21)การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
(22)การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
(23)การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพและสาธารณสถาน
อื่นๆ
(24)การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
(25)การผังเมือง
(26)การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร
(27)การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(28)การควบคุมอาคาร
(29)การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(30)การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและการสนับสนุน การป้องกันและ รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
(31)กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น อบต.เพื่อใช้บังคับในเขต อบต. ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฏหมายเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ของ อบต. หรือเมื่อมีกฎหมายกําหนดให้ อบต. ออกข้อบัญญัติในการนี้จะกําหนดอบต. ค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกําหนดโทษปรับผู้ฝ่าผืนด้วยก็ได้แต่มิให้กําหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายกําหนดไว้เป็นอย่างอื่นร่างข้อบัญญัติ อบต. จะเสนอได้โดยนายก อบต.หรือสมาชิกสภา อบต. หรือราษฎรในเขต อบต. ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของ อบต. ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาอบต. จัดทํางบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
 

******************************

 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่

เลขที่ 172 ม. 2 บ้านนาคูณใหญ่ ต.นาคูณใหญ่ อ.นาหว้า จ.นครพนม โทรศัพท์ : 0-4253-0925 โทรสาร : 0-4253-0925 อีเมล : 6480905@dla.go.th